Privacy Policy

We hanteren een privacy policy zodat u precies weet hoe met uw privacy omgaan.

Privacy Policy Fysio&fitness Kudelstaart hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio&fitness Kudelstaart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.;
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De praktijk Fysio &fitness Kudelstaart is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

1. Verwerking van persoonsgegevens van patienten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysio&Fitness Kudelstaart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve en financiele doeleinden naar de zorgverzekeraars, declaratie’s bijvoorbeeld
 • Het uitvoering geven aan de fysiotherapeutische behandeling, het medisch dossier

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht, namelijk fysiotherapeutische behandeling

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio&fitness Kudelstaart de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN, welke geverifieerd wordt via een persoonsbewijs.

2. Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Fysio&fitness Kudelstaart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen over algemene gezondheidszaken en praktijkgebonden informatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Informeren onzerzijds over algemene gezondheidszaken en informatie omtrent mogelijkheden binnen- en mededelingen van onze praktijk ten behoeve van de patient.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio&fitness Kudelstaart de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Fysio&fitness Kudelstaart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Tot men aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Dit kan via onze assistente of via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Aan zorgverzekeraars voorzover wij daar toe verplicht zijn, zoals Qualivieuwgegevens

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

4. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


6. Bewaartermijn

Fysio&fitness Kudelstaart bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, en dat is 20 jaar voor wat betreft het medisch dossier en 7 jaar voor wat betreft de financiele administratie.


7. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; - Alle personen die namens Fysio&fitness Kudelstaart van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; - We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


8. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en rectificatie van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


9. Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


10. Contactgegevens

Fysio&fitness Kudelstaart tav Mirjam Visser, m.visser@fysiotherapiekudelstaart.nl Kudelstaartseweg 243 143GH Kudelstaart
Tel.nr:0297329635
Algemene email:info@fysiotherapiekudelstaart.nl
Praktijkhouder: hr.A.Dercksen

Bij Fysio & Fitness Kudelstaart vindt u alle specialisaties onder één dak. Daarnaast bent u bij ons aan het juiste adres om onder professionele begeleiding te trainen. 

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u hieronder in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. We bewaken uw privacy.  Uiteraad kunt u ook altijd weer uitschrijven. 

Contact

Kudelstaartseweg  243
1433 GH  Kudelstaart 
(naast de kerk gelegen)
Nederland
0297-329635
info@fysiotherapiekudelstaart.nl
www.fysiotherapiekudelstaart.nl